At gøre jeres organisation stærkere i forhold til samarbejde, struktur, motivation, højne fokus på og dermed kvaliteten af kerneydelsen, dannelse og trivsel i medarbejdergruppen og styrke den social kapital.

I mit arbejde med leder- og medarbejdergrupper er jeg fokuseret på at skærpe gruppens opmærksomhed på det, der finder sted i gruppen; den individuelle psykologi, de gruppedynamikker og de systemiske faktorer, der har indflydelse på og kan styrke gruppens tillid, udvikling og sociale kapital. Det er vigtigt for mig, at skabe et rum af tillid og give konkrete redskaber (link til scrum/tavlen) for at understøtte og videreføre den opbyggede tillid, så den bliver en naturlig del af en til tider hektisk hverdag; for med struktur, planlægning, fleksibilitet, kommunikation og tillid styrkes den sociale kapital, motivationen stiger og organisationens målsætninger og værdier bliver levende for medarbejderne og brugerne.

At en leder- eller medarbejdergrupper er sammensat af passionerede mennesker med forskellige udgangspunkter, fagligheder, erfaringer og kompetencer er en stor styrke for en organisation. Men hvordan giver man den enkelte leder/medarbejder muligheden for, at udfordre og udfolde sit potentiale og dermed bevare sin motivation, samtidig med at institutionens kerneydelse og fælles mål er det der driver gruppen det er ofte en ledelsesmæssig balancegang, der kræver intuition, empati, lydhørhed og gennemslagkraft, både i forhold til, hvad der rør sig hos den enkelte medarbejder og hvad der på spil i gruppen.

Derfor er det vigtigt, at skabe et motiverende, agilt og rummeligt arbejdsmiljø, hvor forskelligheder bliver betragtet som en styrke og uenigheder bliver transparente. Uenigheder, der ikke er transparente kan udvikle og skabe misforståelser og opbygge konflikter. For at undgå konflikter og understøtte tilliden og den sociale kapital, kræver det en anerkende ledelseskultur, der er tilstrækkeligt informeret om den daglige drift og udvikling, uden at miste overblikket på strategien og institutionens målsætning. En institutionskultur der er tydelig, åben og fremsætter realistiske forventninger og reflekterer over egen ageren.

I samarbejde med lederen(e) at gøre medarbejderen stærkere og dygtigere i forhold til at opnå institutionens målsætninger.